Návaz Lyrics (2011)

Silent Stream of Godless Elegy Návaz Lyrics Album

Návaz Lyrics Album by Silent Stream of Godless Elegy

Welcome to the best site to read Návaz Lyrics, This Album was released on the year 2011 by the band Silent Stream of Godless Elegy

1. Mokoš

Czech:

Chráním.
Sbírám
osud tvůj.
Spřádám len.

Navíjím.
Motám.
Tvého bytí
spřádám nit.

Vřeténko uslyšíš…

Obětuj.
Postav modlu
svou.

Ze země vzrůstám
a kořeny stromů
jsou kořeny mými.
Mé vlasy jsou deštěm,
mé čelo je mrak,
mé dlaně jsou tvými.
Má kůže je hlínou
a vánek je dech.
Mé slzy jsou mízou,
když cítit je krev.
Mé lůno je vodou.
Ty svlažíš svůj ret.
Napojíš žízeň.
Já dám ti pít.

Já potrestám
tvůj lid za pýchu zlou.
Sešlu ti mráz i déšť.
Svou dlaní vyšlu hrom
a ovin zasadím
v zemi tvou.
Sešlu ti mráz i déšť.
Budu tvůj klín i hrob.

Obětuj.
Postav modlu
svou.

Ty chráníš a spřádáš
mou osudu nit.
Slyším tě příst.
Osvoboď rod můj
a odpusť nám hřích.
Smrt na bedrech tvých.
Zahojím rány.
Tvá bolest je mou.
Tak dovol nám vejít.
Vzít zpět vinu svou.
Hlínu si vkládám
do vyprahlých úst.
Dej naposled pít
mužům svým.
Už nechcem se být.
Synové tví.
Rozevři údy své.
Přijmi mou krev.

Jen vejdi
v Matku Zemi
svou…

English translation:

I protect. I collect
your whole fate.
I pick up the tow.

Rolling, reeling.
Being your
I pick up the clue.
The spindle you will hear…

Sacriface.
Make a god of yours.

From the land I grow
and the roots
of the trees
became the roots of me.
My hair is like the rain.
My face is the cloud.
My hands are now
your hands.
My skin is the soil now
and the breeze is breath.
My tears are of blood
when the blood
starts to smell.
My womb is the water.
You dip your soft lip.
And drink out the thirst.
I’ll give you drink.

I will punish
your folk
for their pride.
Send you the freeze
and rain.
My hand thunder
will send
and set your tender coil
to your land.
Send you
the freeze and rain.
I’ll be your lap
and grave.

Sacrifice.
Make a god of yours.

You protect and pick up
the clue of my fate.
I hear you clue.
Please save my descent
and forgive our sine.
The death on your spin.
I’ll cure the scars.
Your pain is mine.
Let us entrain.
Destroy the pain.
I put the soil.
Between my lips.
Give the last dram
to your men.
No more fights now
between them.
Open your core.
Infold my gore.

Just enter the Earth Mother
of yours…

2. Zlatohlav

Czech:

Bloudím s tebou
v temnotách.
Hledám kouzlo.
Jen já ho znám.
Pak v tichém souznění
následuj znamení.
Pojď, zapálím
svíci v tmách.

Náhle v hlubinách
ti věštbu vyjevím
Svírám ruku tvou.
Ty půjdeš dál.
Náhle v hlubinách.
To sen se probouzí.
Zlatohlav bdí.

Hněvem prokletí.
Tvůj cit ti poradí.
Najdi znamení
tam na stěnách.
Tiše půjdeš dál.
Snad jej nevzbudíš.
Za světlem ryzím
jdi sám…

Náhle v hlubinách
je příslib znamením.
Ptáci vylétnou.
Ty půjdeš dál.
Pustíš ruku mou.
Já sbírám kamení.
Zlatohlav bdí.

Hněvem prokletí.
V mých očích zbyl jen strach.
Našels znamení, já zůstávám.
Cestou zkamením.
Ty stále půjdeš dál.
Za světlem ryzím jdi sám…

Zůstávám v hlubinách.
V očích strach.
To bdí Zlatohlav…

English translation:

Roving through the darkness.
Me and you.
I search for the magic.
That I knew.
And then.
In silent consonance.
Follow the secret allurment.
Come. I’ll light
the candlestand.

There in the deep
I’ll tell you truth.
You must rush. I saw to you.
From the deep
the dream came true.
Golden Head it there too.

He, angry
with his own rage.
You must find
the sign of sage.
Silently. Not to let him know.
Towards the light you must go.

There is the deep
the promise stays.
On arms of birds you fly away.
Let my hand give
love to you.
Golden Head
it there too.

Angry of his own rage.
I feel scared.
You found a sign
and must go there.
To let you live
I turn to stone.
Towards the light you must go.

Staying in the deep.
With eyes of scare.
Golden Head is there…

3. Skryj hlavu do dlaní

Czech:

Zrada, tvé spasení.
Jak přízrak letíš tmou.
Slza je z očí prach.
Ve větru kvílení.
Krev milé na rukou.
Zůstal jen pláč a strach
tě nezradí.
Zůstal jen pláč a strach.
Utíkáš před sebou.
Zpátky už nelze jít.
Je noc tvé svědomí?
Temný stín za tebou
v patách se přikrčí.
Tvé kroky vlčí jsou.
Tvé svědomí
žal umlčí.

Vím, já jsem ten, co sténá.
Když se stmívá.
Já jsem pláč a výkřik vran.
Vím, já jsem strach.
Co marně v duši skrývám.
Já jsem ty a ty jsi já.

Osudem zavržen.
Bolestí ve dne hnán.
Tvůj pláč je výkřik vran.
Všemi jsi opuštěn.
Rozpálen utíkáš.
Víra je krutý klam.
Jen já to vím.
Víra je krutý klam.
Pod kůží cítíš chlad.
Tvůj smutek provází
muka a beznaděj.
Vždy nově zrozený.
Pak z lůna dětský pláč
nocí se rozezní.
Jen ty to víš.
Zlé znamení.

Tvým trestem zrození
Naději nespatříš.
Tvé hříchy děsí dál.
Skryj hlavu do dlaní.
Život ti nepatří.
Co měl jsi, všechno vzal.
Nic nevrátí.
Co měl jsi, všechno vzal.
Ty bloudíš temnotou.
Zrozen jsi Měsícem.
Tvůj dráp je ostrý šíp.
Provázen samotou.
Mráz poutá kroky tvé.
Slyšíš, tam zvoní sníh.
Tvé svědomí.
Tvé tajemství.

Skrývám se.
Když kráčím dál.
Do dlaní svou bolest
tajně ukrývám.
Nocí se plížím sám.
V tvých dlaních
tiším žal, když usínám.

English translation:

Betray, your salvation.
Like ghost in dark you stand.
Just dust
from eye is tear.
In wind exclamation.
My love’s blood on my hands.
There is just cry ad fear
no betray…
Running
from your own way.
No way to turn it back.
Is night your self-survey?
Dark shadow behind you.
Hides under scary neck.
Your steps
like wolf you do.
Your self-survey
puts tears back.

Know, I’m the one
Who cries
when the darkness comes.
I’m the cry
and voice of crows.
Know, I’m a fear
hiding badly in my eyes.
I am you
and that you know.

Disclaimed by the fate.
Carried by the pain.
Your cry is scream
of raven.
Shelved by everyone.
In fever you still run.
A faith is just a damn.
I know that…
Chill under your skin
you feel.
Surrounded
by your own grief
torture and despair.
Born again all the time.
Hearing the cry of mine.
Sounding
through the night.
You know that. A bad sign.

Your life is your pain.
No hope you will gain.
Dire sins you retain.
Hide your head
into hands.
Your life never ends.
What you have.
He all takes.
No way back…
Rambling
through the dark.
You’ve born
from the Moon.
Your fingers like a dart.
Surrounded by solitude.
freezing soil
where you stood.
Hear the sound
of cooling snow.
Your self-survey.
The tale you know.

Hiding when going on.
Into hands all my throe.
Crawling just on my own.
In your hands
I’m calming sore.

4. Přísahám

Czech:

Přísahám.
Než se rozední.
Sám vyorám
brázdu až k vám.
Přísahám.
Až strach odezní.
My přejdem práh
tvých nocí, mých dní.

Roztanči les
i ten nejvyšší strom.
Přes oheň skoč.
Já sílu ti dám.
Obětní kámen nám napoví.
Kam jít dál.
Víla i běs
tam v mohylách spí.
Napij se z pramene.
Ať znáš cestu svou.
Obětní kámen
nám napoví, kam jít dál…

Přísahám.
Až nebe potemní.
Že víru mám.
Chors, ta to ví.
Přísahám.
Že stále je blíž.
Ten kříž, co znám.
Tak pojď, půjdem dál.

English translation:

Promise.
That till
the sunrise comes.
Furrowing to you.
That is what I’ll do.
Promise.
When nobody is scared.
We can cross the step
of our night and day.

Let the highest tree
sing and dance.
Jump over fire.
I give you chance.
Piece of shewbread
will know where to go.
The good and wrong
are in the mound.
Follow the spring
to find the troth.
Piece of shewbread
will know where to go.

Promise.
To the highest sky.
I have my fay.
Our gods know why.
Promise.
The cross comes near.
But don’t have fear.
We’ll be we’re.

5. Slava

Czech:

Bandura zní z velké dálky.
Igricové hrají dost.
Zatančeme beze zbraní.
Zazpívejme pro radost.
Naslouchejme hlasu ohně.
Plamen nebe otvírá.
Naříká-li. Zkáza přijde.
Dobrou zprávu zazpívá.
Staré slunce dokonává.
A nové se rodí zas.
Pocti Pána Slunovratu.
Ať v polích zraje
plný klas.
Vesna ať se vrátí.

Slava. Slava. Slava…

,,Milí moji, vidíte mne?”
Vladyka se pýchou dme.
Stoly se dnes prohýbají.
Medovinou připijme.
Ať ze země vzejde hojnost.
Ať jsme syti celý rok.
Velesovi poctu vzdejme.
Pozvedněme sladký mok.
Ať plástve medem přetékají.
V lesích ať se rodí zvěř.
Poklekněme. Milí moji.
Svou úlitbu proveďme.
Vesna ať se vrátí.

English translation:

Tones of pandore
from far away.
Today the buskers play.
Let’s dance whole night.
There’s no time for fight.
The voice of fire
will tell us why.
Today we can see
the opened sky.
Crying out
for next bad year.
Singing aloud
for richer gear.
The old sun is falling down.
There’s the new once
borning now.
Lord of Solstice
waits for you.
To ask him
for full trees of fruit.
The Spring to come.

Slava. Slava. Slava…

,,My dearest.
Can you see?”
The sovereign
is hidden here.
Behind the mass
of food and mead.
This is what
we really need.
The land will give us
larger yeald.
To let us survive
another year.
To give the honor.
To start to sing.
Pledge the goblet.
Mead we drink.
Overflowing honeycombs.
Woods with bees
in all the trunks.
If we kneel
and ask the Lord.
The Spring will come
and will not go.

6. Sudice

Czech:

Dotkne-li se Bělbog země.
Dám ti čaro panen.
V těle horký plamen
ti dám.
Dotkne-li se Bělbog země.
Dám ti strach a sílu.
Beznaděj a víru
ti dám.
Spustí-li se boží stolec.
Zemi s nebem spojí.
Dám ti krásu svoji.
Ti dám.
Do dlaní tvých
vložím teplo ohně.
Svěžest vody.
Která život zplodí.
Ti dám.

Odolan. Dulipan. Perunika…

Osedlá-li svého koně
Slunce časně z rána.
Ať láska je ti dána.
Chci já.
Napojí-li svého koně
svěží rosou ranní.
Splním ti tři přání.
jen já.
Vyjde-li Luna v noci.
Dám ti sílu vlčí.
Ústa, která mlčí.
Ti dám.
Do očí tvých vložím kouzlo
vidět věci příští.
Které zlobu tříští.
Ti dám.

English translation:

If the Good Lord
touches ground.
I’ll give you
the virgin charm.
Warm fire in your breath
you’ll have.
If the Good Lord
touches ground.
I’ll give you
the fear and might.
Despair and faith
you’ll have.
If the rainbow comes through
connecting
the sky with you.
All my prettiness
you’ll have.
In your hands
I’ll give warm of fire.
Sap of wind.
A force to live
you’ll have.

Valerian. Tulip. Orris…

If the Sun
gets on its horse
by the morning
with no force.
The love to give you
I want.
If the Sun
lets horse to drink
from fresh and sparkling
gentle spring.
Your three wishes.
I satisfy.

If the Moon rises by night.
You’ll be strong
and also wild.
Mouth with no words
you’ll have.
To your eyes
I’ll give the charm
of seeing future
in your arm.
All good and no bad
you’ll have.

7. Dva stíny mám

V ohni Ti hořím, usínáš,
z hromu a džbánu se mstíš nám,
dechem mě pálíš, naříkáš,
z bylin a vlasů, to smíš.
Ve žhavém uhlí usínáš,
z povětří hádáš, Ty smíš lhát.
praskám a spílám, naříkáš,
z popele přicházíš.

Dva stíny mám,
Hádám, když sníš,
Bolest Ti dám,
Věř, uvěříš,
Dva stíny mám.

Ze stínů hádám, ve dne sním,
z ledu a země, to smím já.
A světlu noci uvěřím,
v ohni a snění se mstím já.

Z plamenů hádám, ve dne sním,
z ohně a kostí, to smím já.
Z kamenů hádám, v noci bdím,
z dlaní a peří se mstím…

8. Pramen, co ví

Větříčku, můj větře
vidíš, mocný pane
šípy na tvých křídlech
pole zasypané

Vyslyš naše přání
upros latyl bílý
ať z tvých
dlaní príští
ramen živé síly

Uhasíš ohěň
vodou z ran tvých
tělo mé pramení z řek převelikých
spojí se pod zemí krví a zří
brzy se proměním v pramen co ví
priznáš

Uhasíš ohěň
vodou z ran tvých
tělo mé pramení z řek převelikých
spojí se pod zemí krví a zří
brzy se proměním v pramen co ví
otec všech kamenů rozproudí krev
studní i jezer a vod podzemních
z domů i nebesů nechá ji téct
než pod vodou uslyšíš hlas posledních
jak zní

Sílu svou znáš jsi pramen co ví
přijel z povzdál
jsi pták
uhasíš oheň jen pírkem svým
sluneční jas a mou známou tvář
ochladíš, ochladíš

Uhasíš ohěň
vodou z ran tvých
tělo mé pramení z řek převelikých
spojí se pod zemí krví a zří
otec všech kamenů rozproudí krev
studní i jezer a vod podzemních
z domů i nebesů nechá ji téct
než pod vodou uslyšíš hlas posledních
jak zní

9. Samodiva

Czech:

Sám. Tak sám.
Tmou.
Váben střemchavou.
Sám. Tak sám.
Tmou.
Vlhkou tmou se
proplétám.
Hladina je tělem.
Touhu v ústech mám.
Samodivy zpěv jen
nocí zaznívá.

Sám. Bdím.
Sám
a kousky mlhovin.
Sivá je voda.
Řasou je klín.
Chladivá náruč.
Rusalčin stín.

Rosa tvá tak voní.
Perlu v ústech mám.
Hladina nám zvoní.
Když v tobě ulehám.

Živím se deštěm.
Svádím tě vodou.
Zpívám ti touhou.
Když sténám.
Česám se větrem.
Mlhou tě chladím.
V tmách zahojím.
Jen tvůj splín.

English translation:

Alone. So alone.
By night
willed by the rhizocarp.
Alone. So alone.
By night.
Braiding through
the dark.
Sruface of the body.
Yerning in my mouth.
Only Fay’s singing
tinking trough the night.

Alone. Awake.
Alone
with the rests of nebula.
Water is sallow.
Seaweed the womb.
Cooling cuddle.
Undine’s tomb.
Your dew
smelling sweetly.
Pearl in my mouth.
Clancing so deeply
when laying at yours.

Rain is my food.
Water my bait.
Singing for urge.
I cannot wait.
Combing my hair.
Cooling you so.
And growing over spleen
that you know.

Návaz – Youtube Video

Hope you enjoyed the Návaz Lyrics. Read More Silent Stream of Godless Elegy LYRICSSilent Stream of Godless Elegy on Facebook